Cẩm Nang

Boss Tinh Anh

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 83 trở lên.

Phần thưởng

  • Kinh nghiệm (EXP).
  • Đá Hồn (vật phẩm nâng cấp Chòm Sao).
  • Zen.

MUW  MUW

Quy tắc

  • Mỗi chương có 6 ải, khiêu chiến từng ải trong vòng 3 phút.
  • Sau 6 ải, sẽ khiêu chiến tất cả Boss Tinh Anh.
  • Khiêu chiến thất bại có thể khiêu chiến tiếp đến khi thành công.
  • Các chương đã vượt qua có thể Càn quét (tùy theo VIP sẽ có lượt Càn quét miễn phí).

VLTKM