Cẩm Nang

Hệ Thống Ghép

VLTKM

Thông tin chung

  • Điều kiện tham gia: Cấp 69 trở lên.
  • Nguyên liệu sử dụng: Tùy theo Ghép vé, Cánh, hay các trang bị khác sẽ có cần những nguyên liệu khác nhau.
  • Nguồn ra nguyên liệu: Train quái, Tham gia các hoạt động, Shop.

Quy tắc

  • Có thể ghép Vé đi Blood Castle, Devil Square, Kalima.
  • Hay ghép Cánh và các trang bị Excellent 2, 3, ghép Bộ trang bị hay có thể rã Bộ.
  • Ngoài ra có thể nâng cấp các nguyên liệu từ cấp thấp lên cấp cao.

VLTKM