Sự kiện

Khảm Ngọc


MU Online Web


Thông tin chung


  • Điều kiện mở: Cấp 380 trở lên.

Quy tắc


  • Trang bị Excellent 1 bậc 8 trở lên là có thể Đục lỗ khảm thêm Ngọc.
  • Tùy theo trang bị mà có số lỗ và loại ấn khác nhau.

Loại ẤnXuất hiện trên trang bị
MU Online Web
  • Chỉ xuất hiện trên Trang sức Excellent 1 Bậc 8 trở lên.
  • Chỉ có 1 lỗ khảm.
MU Online Web
  • Xuất hiện trên Trang sức Excellent bậc 8 trở lên trừ trang sức.
  • Chỉ có 1 lỗ khảm.
MU Online Web
  • Xuất hiện trên Trang sức Excellent bậc 8 trở lên.
  • Từ 2 - 3 lỗ khảm.

MU Online Web

MU Online Web