Sự kiện

Bãi Khoáng Hoang


MU Online Web


Thông tin chung


  • Điều kiện mở: Cấp 380 trở lên.

Quy tắc


  • Tiêu diệt nhanh quái thủ vệ, chinh phục boss Crystal Dragpon và kết thúc thúc trước 180 giây đạt thành tựu 3 sao.
  • Số sao càng cao, phần thưởng ngọc càng giá trị nhất.

MU Online Web

MU Online Web

MU Online Web

MU Online Web