Sự kiện

Tinh luyện Cánh


TINH LUYỆN CÁNH

Thông tin chung

  • Điều kiện mở: Cấp 401 trở lên.

Quy tắc

  • Tăng Dực Phách là chấm tròn ở giữa, cần nguyên liệu Dực PháchTinh Hoa Cánh để tăng.
  • Tăng Dực Linh là 6 chấm tròn còn lại, cần Mảnh Dực LinhVũ Linh để tăng.
  • Mảnh Dực LinhDực Phách có thể đổi từ Tiệm Khiêu Chiến (điểm Huy Chương Khiêu Chiến nhận từ phó bản Chiến Vô Tận).
  • Sách kỹ năng cánh: sẽ ra mắt sau.